មលក្កា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈលុ័កកា ( ន. ) ឈ្មោះ​ទៀប​កោះ​ឬ​ស្ទើរ​កោះ​មួយ​ក្នុង​ឥណ្ឌូចិន នៅ​ជា​ចន្លោះ​នៃ​សមុទ្រ​ឥណ្ឌា​និង​សមុទ្រ​ចិន, ក្រុង​ធំ​ឈ្មោះ ស័ង្គប៉ូរ, ជាតិ​មនុស្ស​អ្នក​ទៀប​កោះ​នេះ​ហៅ​ថា មល៉ាយូ (ម. ព. ទៀប​កោះ និង​ស្ទើរ​កោះ ផង ។