មល្ល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម៉ល់-លៈ ឬ​ម័ល សំ. បា. ( ន. ) ដែល​មាំទាំ, រឹងប៉ឹង ។ ន. អ្នក​ចំបាប់ ។ ឈ្មោះ​ជាតិ​មនុស្ស​ពួក​មួយ​ក្នុង​មជ្ឈិម​ប្រទេស​ជាន់​ពុទ្ធ​កាល ។ មល្លយុទ្ធ (ម៉ល់-លៈយុត) ការ​ចំបាប់​គ្នា, លេង​ចំបាប់ ។ មល្លរាជ (ម៉ល់-លៈរាច) ព្រះ​រាជា​ជាតិ​មល្លៈ; ពួក​ព្រះ​រាជា​ទាំងនេះ ដែល​ចាត់​ការ​ថ្វាយ​ព្រះ​ភ្លើង​ព្រះ​បរម​សព​នៃ​ព្រះ​សក្យមុនី​សម្ពុទ្ធ ។