មហត្តរស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អក្សរសិល្ប៍) grandiose តម្លៃដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ ដោយកវី អ្នកនិពន្ធ ចេះរៀបរាប់ពីរូបរាង មហិទ្ធិឫទ្ធិ អំណាចរបស់តួអង្គណាមួយ ធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈសម្បើមអស្ចារ្យ។ ឧ.:នៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ នៅពេលហនុមានទៅរកឱសថព្យាបាលព្រះលក្ស្មណ៍ ហនុមានពុំស្គាល់ដើមថ្នាំ ក៏លើកភ្នំទាំងមូលមកតែម្ដង -[...] បានមូត្រឧសភរាជហោះខ្មី ទៅយកបុស្យវី កេសរបទុមសោភា។ រីព្រះសង្ករណីនោះណា ហនុមានមហិមា ពុំស្គាល់នៃដើមថ្នាំនោះ។ ជ្រងជ្រួយស្ទួយទាំងភ្នំហោះ នូវកម្លាំងនោះឆ្ពោះ វឹងដល់ពិភេករាជា។ ពិភេកទទួលទិព្វឱសថា បានគ្រប់តំរ៉ា សម្ដែងនូវគុណថ្នាំនោះ។ ហនុមានស្រេចលើកភ្នំនោះ វិលវឹងទៅឆ្ពោះ ក៏លុះនៃស្ថានដើមនាយ។ [...]