មហទ្ធន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហ័ត-ធន់ សំ. បា. ( គុ. ឬ ន. ) (< មហត៑ ឬ មហន្ត “ច្រើន” + ធន “ទ្រព្យ”) ដែល​មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន; អ្នក​មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន (អ្នក​មាន); បើ​ស្រ្តី​ជា មហទ្ធនា ឬ មហទ្ធនី (ព. កា.) ។