មហន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហន់តៈ ឬ​មៈហន់ បា.; សំ. ( គុ. ) (មហត៑, មហន្ត៑) ធំ; ច្រើន; ប្រសើរ; សម្បើម ... ។ មហន្ត​គុណ (មៈហន់តៈគុន) គុណ​ធំ, គុណ​ធ្ងន់ ។ មហន្ត​ទោស (មៈហន់តៈ--) ទោស​ធំ, ទោស​ធ្ងន់ ។ មហន្តរាយ (មៈហន់-តៈរ៉ាយ) អន្តរាយ​ធំ, សេចក្ដី​វិនាស​ធំ, មាន​មហន្តរាយ​ដោយ​ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​ផ្ទះ ។