មហយ្យកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម.ព. មហយ្យកោ ) ។ មហយ្យិកា