មហល្លកភាព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហល់-លៈកៈភាប សំ. បា. ( ន. ) (--ភាវ) ភាព​នៃ​មនុស្ស​ចាស់, បែប​បទ​ជា​មនុស្ស​ចាស់ : ខ្ញុំ​មាន​អាយុ ៧០ ចូល​ក្នុង​មហល្លក​ភាព​ហើយ ។ បើ​ស្ត្រី​ជា មហល្លិកា​ភាព ។