មហល្លកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហល់-លៈ កៈ សំ. បា. ( គុ. ) ចាស់, ដែល​មាន​អាយុ​ច្រើន ។ ន. មនុស្ស​ចាស់, តា​ឬ​ជីតា; បើ​ស្ត្រី​ជា មហល្លិកា (ព. កា.) ។