មហាតថៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (មហាត​ទៃយ អ. ថ. មៈហាត-ថៃ) ឈ្មោះ​ក្រសួង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​សម្រេច​កិច្ចការ​រាជការ​ទទួល​ភារៈ​គ្រប់គ្រង​ខាង​ការ​រដ្ឋបាល; ខ្មែរ​ប្រើ​ជា មហា​ថៃ ក៏​បាន; សម័យ​មុន រួម​ក្រសួង​ធម្មការ​ចូល​ផង ហៅ​ថា ក្រសួង​មហា​ថៃ និង​ធម្មការ ឬ--មហា​ថៃ​ធម្មការ ។ សព្វ​ថ្ងៃ​ខ្មែរ​ប្រើ​ជា មហា​ផ្ទៃ​វិញ (តាម​ក្នុង​បុរាណ​សម័យ​ព្រេង​នាយ) ។