មហាតលិក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហាត្លិក ស. ( ន. ) (មហាត​លេ៏ក អ. ថ. មហាត​ឡិក) ខ្ញុំ​រាជការ​មាន​មុខងារ​គាល់​បម្រើ​ព្រះ​រាជា : ក្រុម​មហាត​លិក (ម. ព. រាជុបដ្ឋាក ផង); បើ​អ្នក​ដែល​នៅ​គាល់​បម្រើ​ក្សត្រិយ៍​ពី​ត្រឹម​ថ្នាក់​ព្រះ​អង្គ​ម្ចាស់​ចុះ​មក​ច្រើន​ហៅ​ថា មហា​ឡិក ឬ មត្លិក ។