មហាត្រសោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (សព្ទ​អារក្ស) ចេក (ម. ព. កន្ទន់​បាក់​ក ផង) ។