មហាថ្លៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. មហា​ត្រកាល) ។