មហាផ្ទៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. មហា​ថៃ) ។ มหาดไทย