មហាម៉ាត់សករាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សករាជ) Islamic Era, ere, islamique ឬ ឥស្លាមសករាជ ការកំណត់ឆ្នាំចាប់ពីពេលមហាម៉ាត់រត់គេចពីក្រុងឡាមិច (La Mecque) ទៅក្រុង មេឌីន (Medine) នៅគ.ស. ៦២២។ ឧ. មហាម៉ាត់សករាជ។