មហាសករាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (សករាជ) Great Era, Grande ère, Buddhist Great Era, Grande ère bouddhique កាលសម័យមួយដែលសម្ដេចព្រះអរិដ្ឋពលពាហនោ (ព្រះកេតុមាលា) បានតាំងមហាសករាជមួយក្នុងកាលពុទ្ធសករាជ ៦២១ គឺក្រោយគ្រិស្ដសករាជ៧៨ឆ្នាំ។ ឧ.ព្រះបាទនរោត្តមឡើងសោយរាជ្យ ម.ស.១៧៨២ ត្រូវនឹង គ.ស. ១៨៦០។ បើគិតទៅត្រូវនឹងរាជ្យព្រះបាទហ៊ុនទៀន (កៅណ្ឌិន្យទី១)