មហាសព្ទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ភាសាវិទ្យា) superordinate, hyperonyme ពាក្យដែលមានន័យគ្របដណ្ដប់លើពាក្យផ្សេងទៀត ដែលជាអនុសព្ទ, ឧទាហរណ៍: -ក្នុងភាសាខ្មែរ:

  • ពាក្យ សត្វ ជាមហាសព្ទ ព្រោះវាមានន័យគ្របដណ្ដប់លើពាក្យ ឆ្មា ឆ្កែ សេះ ខ្លា មាន់, ...។ ពាក្យ ឆា ឆ្កែ សេះ មាន់ ខ្លា ជាអនុសព្ទ។
  • ពាក្យ រុក្ខជាតិ ជាមហាសព្ទ ព្រោះវាមានន័យគ្របដណ្ដប់លើពាក្យ ស្វាយ ដូង ខ្នុរ ចេក, ...។ ពាក្យ ស្វាយ ដូង ខ្នុរ ចេក ជាអនុសព្ទ។

-ក្នុងភាសាបារាំង: ពាក្យ rouge ជាមហាសព្ទ ឯពាក្យ écarlate, cramoisi, vermillon, pourpre ជាអនុសព្ទ។