មហាសេនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. มหาเสนา
  2. ភូមិនៃឃុំតាភេម