មហាហិង្គុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហាហឹង បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ជ័រ​ស្ល​មួយ​ប្រភេទ មាន​ក្លិន​ស្អុយ​ឆួល​ហឹរ​ក្ដៅ​ភាយ សម្រាប់​ប្រើ​ផ្សំ​ជា​គ្រឿង​ឱសថ​ខ្មែរ​តាំង​ពី​ក្នុង​បុរាណ​កាល​រៀង​មក​ហៅ​ថា ថ្នាំ​មហា​ហិង្គុ (ម. ព. ហិង្គុ ទៀត​ផង) ។