មហាអមាត្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាមាត្យ​ធំ (សេនាបតី) ។