មហា​ទ្វីប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មហាទ្វីប < មហា (ធំ) + ទ្វីប (ទីប) ប្រទេស​ដែល​ឋិត​ជាក់​ស្ដែង​ក្នុង​កណ្ដាល​ទឹក (កោះ) ។