មហា​បុរិស​លក្ខណៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហាប៉ុរ៉ិសៈល័ក-ខៈណៈ បា. ; សំ. ( ន. ) (--លក្ខណ; --បុរុឞ​លក្សណ) លក្ខណៈ ៣២ យ៉ាង នា​រូប​កាយ​នៃ​មហា​បុរស គឺ​បុរស​អស្ចារ្យ​ក្នុង​លោក, មាន​ទំនាយ​ថា បើ​នៅ​ជា​គ្រហស្ថ​នឹង​បាន​ជា​ស្ដេច​ចក្រពត្តិ, បើ​ចេញ​បួស​នឹង​បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ (មហា​បុរិស​លក្ខណៈ ទាំង ៣២ យ៉ាង​នោះ មាន​និយាយ​ក្នុង​លក្ខណ​សូត្រ​និង​ព្រហ្មាយុ​សូត្រ​ខាង​ព្រះ​សុត្តន្ត​បិដក ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា) ។