មហា​រលាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. មហា​រំលាយ) ។