មហា​សុមេធាធិបតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ធិប៉ៈដី បា. ( ន. ) (មហា + សុ + មេធា + អធិបតី; ម. ព. ទាំង​នេះ) ឋានន្តរ​សមណ​ស័ក្តិ​សម្រាប់​ព្រះ​សង្ឃ​នាយក​ឬ​ជួន​កាល​ជា​ព្រះ​សង្ឃ​រាជ ខាង​គណៈ​មហា​និកាយ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា : សម្ដេច​ព្រះ​មហា​សុមេធាធិបតី សង្ឃ​នាយក គណៈ​មហា​និកាយ ឬ សម្ដេច​ព្រះ​មហា​សុមេធាធិបតី ព្រះ​សង្ឃ​រាជ​គណៈ​មហា​និកាយ ។