មហៃសូរ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហៃសូ ក្លាយ មក​ពី ស. ( ន. ឬ គុ. ) (មហៃឝ្វយ៌ < មហា + ព្ធឝ្វយ៌) អានុភាព​ធំ, កម្លាំង​អង់អាច, ដែល​មាន​អានុភាព​ធំ, មាន​កម្លាំង​អង់អាច ... ។