មា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ពាក្យ​សម្រាប់​កូន​របស់​បង ហៅ​បុរស​ជា​ប្អូន​របស់​មាតា​ឬ​បិតា (ពូ) : ហៅ​ថា ឪពុក​មា ក៏​បាន (តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។
  2. ហៅ​បុរស​ដទៃ​មិនមែន​ជា​ញាតិ​ដែល​មាន​វ័យ​ក្មេង​ជាង​មាតា​បិតា​របស់​ខ្លួន​ក៏​បាន ដោយ​ទុក​ដាក់​ថា ដូច​ជា​ប្អូន​ប្រុស​របស់​មាតា​បិតា ។ មា​ក្មេក ប្អូន​ប្រុស​របស់​ម្ដាយ​ក្មេក​ឬ​របស់​ឪពុក​ក្មេក : មា​ក្មេក​ខាង​ម្ដាយ, មា​ក្មេក​ខាង​ឪពុក; មា​ក្មេក​ជីដូន​មួយ, មា​ក្មេក​ជីដូន​មួយ​ខាង​ម្ដាយ ។ ល។ មា​ជីដូន​មួយ, មា​ជីទួត​មួយ, មា​ជីលួត​មួយ បុរស​ដែល​ជា​ប្អូន​ជីដូន​មួយ, --ជីទួត​មួយ, --ជីលួត​មួយ​របស់​មាតា​ឬ​របស់​បិតា : មា​ជីដូន​មួយ​ខាង​ម្ដាយ, មា​ជីទួត​មួយ​ខាង​ឪពុក, មា​ជីលួត​មួយ​ខាង​ម្ដាយ ។ មា​ធម៌ របស់​ដែល​ជា​ប្អូន​ធម៌​របស់​មាតា​ឬ​របស់​បិតា ។ មា​បង្កើត បុរស​ដែល​ជា​ប្អូន​បង្កើត​របស់​មាតា​ឬ​បិតា ។