មាក់ងាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) (មើល​ងាយ ។ ន. សេចក្ដី​មើលងាយ ។