មាក់ដោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (មះដូក អ. ថ. ម៉ៈឌូក) ឈ្មោះ​ឈើ​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ ជា​ជាតិ​ឈើ​ធំ មាន​ផ្លែ​បរិភោគ​បាន ។