មាក់សាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ដាវ​មួយ​ប្រភេទ ។