មាគធី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. មគធៈ និង ប្រាក្រឹត ផង) ។ មាគធី​ភាសា