មាគ៌

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាក ម. ព. មាគ៌ា ។ តែ​ពាក្យ​នេះ​មិន​ដែល​ឃើញ​ប្រើ​ដាច់​តែ​ឯង​ទេ, តែង​ប្រើ​ភ្ជាប់​ខាង​ចុង​សព្ទ​ឯ​ទៀត ដូច​ជា ជល​មាគ៌ (ជៈលៈមាក ឬ ជល់-មាក) ជាដើម (ម. ព. នោះ) ។