មាឃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាក សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែ​ទី ៣ នៃ​ចន្ទគតិ មាន ២៩ ថ្ងៃ : ខែ​មាឃ ។