មាឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាត សំ. ( កិ. ) (វាស់; ថ្លឹង; ស្ទង់ ។ ន. រង្វាស់; ទម្ងន់; ប្រមាណ, ចំនួន; សម្ទង់) ទំហំ; រូប​ស្បាត : មាឌ​ធំ, មាឌ​តូច, មាឌ​ប៉ុន​គ្នា ។ មាត្រា