មាណពក៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មានប់ សំ. បា. ( ន. ) (មាណវក) ប្រុស​ជំទង់ : ចៅ​មាណពក៍ ។ បើ​ស្ត្រី​ជា មាណវិកា ស្ត្រី​ជំទង់ : នាង​មាណវិកា ។