មាណវិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មានណៈ-- (មើល​ពាក្យ មាណព និង មាណពក៍ ។ មាណវី