មាតាមហយ្យកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាតាមៈហៃយៈកៈ បា. ( ន. ) (មាតា​មហយ្យក < មាតុ + អាមហ + អយ្យក “ជីតា​របស់​បិតា​នៃ​ម្ដាយ”) ជីតា​ទួត​ខាង​មាតា; (រ. ស.) : ព្រះ​មាតា​មហយ្យក៍ (ម. ព. មហយ្យកោ ផង) ។ --មហយ្យក៍