មាតាមហៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាតាមៈហៈ ឬ -មៈហា បា. ( ន. ) (មាតាមហ < មាតុ + អាមហ “បិតា​របស់​ម្ដាយ”) ជីតា​ខាង​ម្ដាយ; (រ. ស.) : ព្រះ​មាតា​មហៈ ឬ ព្រះ​មាតា​មហា ។ មាតា​មហា