មាតា​បិតុបដ្ឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាតាប៉ិតុ​ប៉័ត-ឋាន បា. ( ន. ) (< មាតាបិតុ + ឧបដ្ឋាន) ការ​បម្រើ​ឬ​បីបាច់​រក្សា​មាតា​បិតា : មាតា​បិតុបដ្ឋាន ជា​ករណី​កិច្ច​ចាំបាច់​ដ៏​សំខាន់​របស់​បុត្រ​ធីតា កូន​ណា​មិន​ធ្វើ​កិច្ច​នេះ កូន​នោះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ជា​អ្នក​រមឹល​គុណ ច្រើន​តែ​លង់​ស៊ុន​ក្នុង​សេចក្ដី​វិនាស ។