មាតិកានុក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ក្រំ សំ.; បា. ( ន. ) (មាត្ឫកា + អនុ + ក្រម > មាត្ឫកានុក្រម; មាតិកា + អនុ + កម > មាតិកានុក្កម) លំដាប់​មាតិកា, បញ្ជី​រាយ​លំដាប់​មាតិកា គឺ​បញ្ជី​ដែល​ស្រង់​របៀប​មាតិកា​ដាក់​ដោយ​ឡែក ឆ្លើយ​លេខ​ទំព័រ​តាម​លំដាប់​ក្នុង​បញ្ជី​មាតិកា​សម្រាប់​បើក​រក​មាតិកា​ទាំងពួង (សម្រាប់​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​សេចក្ដី​ដែល​មិន​មែន​ជា​រឿង​និទាន; បើ​ក្នុង​បញ្ជី​រឿង​ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ​ថា លំដាប់​រឿង ។ ម. ព. អនុក្រម ផង) ។