មាតិកា​ប្រភេទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ភេត សំ.; បា. ( ន. ) (មាត្ឫកា + ប្រភេទ; មាតិកា + បភេទ) ប្រភេទ​នៃ​មាតិកា គឺ​បែប​យ៉ាង​របស់​មាតិកា ឬ​ការ​បែង​មាតិកា​ជា​ចំនួន ។