មាតុលៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ល៉ៈ សំ. បា. ( ន. ) (មាតុល) មា, ឪពុក​មា ឬ​ឪពុក​ធំ (ខាង​មាតា), ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះ​តែ​មា; (រ. ស.) : ព្រះ​មាតុលៈ, សម្ដេច​ព្រះ​មាតុលៈ ឬ--មាតុលា ។ មាតុលា