មាតុ​គុណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--គុន បា. ( ន. ) គុណ​មាតា ។