មាតុ​ឃាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) អំពើ​ពិឃាត​មាតា​បង្កើត (ម. ព. អនន្តរិយ​កម្ម) ។ --កម្ម