មាត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មាត សំ. ( ន. ) (“សព៌ាង្គ​កាយ; ...”) រូប​រាង, រូប​ស្បាត, ទំហំ : មាត្រ​ប៉ុន​គ្នា; មាត្រ​ទូក (សរសេរ មាឌ ក៏​បាន) ។