មាត្រា

ដោយWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (មត្តា) ការ​រាប់; ការ​ថ្លឹង, ស្ទង់; ការ​វាស់; ខ្នាត​រង្វាស់ យ៉ាង​ដូច​ឈើ​រង្វាស់, ម៉ែត្រ​ជាដើម ។ ខ្នាត​សំឡេង​អក្សរ : ស្គាល់​មាត្រា​អក្សរ ។ ប្រភេទ​សេចក្ដី​ដែល​បែង​ចេញ​ពី​ចំពូក, ពី​មាតិកា : ចាំ​មាត្រា​ច្បាប់, កាត់​សេចក្ដី​អាង​ដល់​មាត្រា​ច្បាប់ ។