មាយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ថ្ងៃ​បណ្ដើរ​កូន; ... ។ កល, កិច្ច​កល, ល្បិច​ល្បង; ពុត, ពុត​ត្បុត, ពុត​ពើ, ដំណើរ​លាក់​ពុត, ដំណើរ​កកិច​កកុច, របិញ​របុញ : មនុស្ស​មាន​មាយា, មាយា​ស្ត្រី ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា គុ. ក៏​មាន : មនុស្ស​មាយា, ឫក​មាយា, ស្ត្រី​មាយា ។

សំ. បា. ( ន. ) ព្រះ​នាម​ព្រះ​មាតា​នៃ​ព្រះ​សក្យមុនី​គោតម : សម្ដេច​ព្រះ​នាង​មាយា; ច្រើន​ហៅ​ថា ព្រះ​មាយា​ទេវី ឬ ព្រះ​មហា​មាយា, ព្រះ​សិរី​មហា​មាយា (ម. ព. ពុទ្ធ​មាតា ផង) ។