មាលាវិក័តិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

-ក័ត បា. ; សំ. ( ន. ) (វិកតិ; --វិក្ឫតិ) ផួង​ផ្កា​ដែល​ក្រង​លាយ​ផ្កា​ច្រើន​មុខ​ចម្រុះ​ឆ្លាស់​គ្នា​ (ម. ព. មាលា ផង) ។