មិគសិរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មិគៈសេ បា.; សំ. ( ន. ) (មាគសិរ ឬ មិគ--; មាគ៌ឝិរ ឬ--ឝីឞ៌) ឈ្មោះ​ខែ​ទី ១ នៃ​ចន្ទគតិ ២៩ ថ្ងៃ : ខែ​មិគសិរ (ហៅ​ថា មាគសិរ ក៏​បាន) ។