មិន

ពីWiktionary

( និ. ) ពាក្យ​និបាត​ជា​បដិសេធ​សម្រាប់​និយាយ​នាំ​មុខ កិ., គុ. ឬ កិ. វិ. មាន​សេចក្ដី​ថា “ពុំ, ឥត” : មិន​កើត, មិន​ឃើញ, មិន​ដឹង, មិន​ធំ, មិន​តូច, មិន​ល្អ, មិន​អាក្រក់; មិន​ឆាប់, មិន​យូរ, មិន​យឺត, មិន​លឿន ។ល។ មិន​ជា ពុំជា ។ មិន​ជាបើ, មិន​សម​បើ, មិន​សម​បី​បើ ពុំ​ជា​បើ, ពុំ​សម​បើ, ពុំ​សម​បី​បើ ។ល។ (ម. ព. ពុំ ផង) ។ ក្នុង​សង្កាត់​សេចក្ដី​ជា​បដិសេធ​នីមួយ, កាល​ណា​បើ​ប្រើ​ពាក្យ មិន, ពុំ ឬ ឥត នេះ​ជា​ខាង​ដើម​ហើយ​នឹង​ប្រើ​ពាក្យ​ថា ក៏​ទេ នេះ​ជា​ខាង​ចុង​ផង​ពុំ​បាន​ឡើយ, ដូច​ជា : ខ្ញុំ​មិន​ដែល​បាន​ឃើញ​ក៏​ទេ, ពុំ​ដែល​បាន​ឮ​ក៏​ទេ, ឥត​ដែល​បាន​ដឹង​ក៏​ទេ ប្រើ​យ៉ាង​នេះ​ពេញ​ជា​ខុស​ទាំងស្រុង ព្រោះ​ត្រឡប់​ក្លាយ​សេចក្ដី​មិន​មែន​ជា​បដិសេធ​ទៅ​វិញ; ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ ទេ, ឡើយ ឬ សោះ នេះ​វិញ : ខ្ញុំ​មិន​ដែល​បាន​ឃើញ​ទេ, ពុំ​ដែល​បាន​ឮ​ឡើយ, ឥត​ដែល​បាន​ដឹង​សោះ; ឯ​ពាក្យ ក៏​ទេ នេះ​ជា​សព្ទ​បដិសេធ​សម្រាប់​ប្រើ​បាន​តែ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ថា នឹង រៀង​នៅ​ជា​ខាង​ដើម, ដូច​ជា : ខ្ញុំ​នឹង​ដែល​បាន​ឃើញ​ក៏​ទេ, នឹង​ដែល​បាន​ឮ​ក៏​ទេ​ដែរ, នឹង​ដែល​បាន​ដឹង​ក៏​ទេ​សោះ គឺ​ខ្ញុំ​មិន​ដែល​បាន​ឃើញ​ទេ, ... , ...។