មិល្លីម៉ែត្រ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ម៉ែត្រ) ។