មិល្លីម៉ែត្រ

ដោយWiktionary

( ន. ) (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ម៉ែត្រ) ។