មីន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (មីន) ត្រី; ឈ្មោះ​ខែ​ទី ១២ នៃ​សុរិយ​គតិ, មាន ៣១ ថ្ងៃ, ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ខែ​ម៉ារ្ស (ខែ​ទី ៣) បារាំង​សែស : ខែ​មីន (ហៅ​ថា មីន​រាសី ក៏​បាន) ។ សព្វ​ថ្ងៃ​ប្រើ​ជា មីនា ជា​ខែ​ទី ៣ ដែរ ។ (តាម​សំឡេង​អក្សរ​ខ្មែរ​ត្រូវ​អាន​ថា មីនា, ប៉ុន្តែ​ទម្លាប់​ទាញ​ឲ្យ​ថា មីន៉ា ក៏​ក្លាយ​ទៅ​ជា អញ្ញត្រ​សព្ទ) ។ មីនៈ